REGULAMIN WYDARZENIA HR TECH NIGHT


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem wydarzenia pod nazwą „HR Tech Night” („Wydarzenie”) jest BUZZAIR s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Genewskiej 18, kod pocztowy: 03-963 oraz CORE PR s.c. z siedzibą przy ulicy Genewskiej 18,03-963 Warszawa i Global Web Solutions Kft., adres: 8060 Mór, Kert utca 18., biuro: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2/a., 1036 Budapest, Galagonya utca 5 i siedzibą w Warszawie: ul. Górnoslaska 4a/46 00-444 Warszawa, Poland.

2. TERMIN I MIEJSCE

1. Wydarzenie odbędzie się 23 maja 2019 roku w Endorfina Foksal w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.   

3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zakup biletu za pośrednictwem portalu Bilety24.pl lub poprzez stronę www.hrtechnight.pl.

3. Organizator może zablokować możliwość sprzedaży biletów na Wydarzenie w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.

4. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.hrtechnight.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

4. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK

1. Dane osobowe przetwarzane są w celach działań public relations, organizacji wydarzeń specjalnych oraz sprzedaży biletów na wydarzenia specjalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Odbiorcą danych osobowych są klienci Global Web Solutions Kft., CORE PR s.c., BuzzAir s.c. Dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane pozyskane przy wymianie korespondencji elektronicznej przez pracowników Global Web Solutions Kft., CORE PR s.c., BuzzAir s.c. będą przetwarzane w celu wysyłania informacji, wymiany innych materiałów, zapytań oraz innych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne.
4. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.
5. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected]
6. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, oraz materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, Twitter, LinkedIn).
7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.hrtechnight.pl